КОНТАКТ

ЗА МојМаркет

MojMarket.mk e дел од ИГАЛ Гроуп ДОО, Скопје

КОНТАКТ

074 200 122

kontakt@mojmarket.mk

Адреса: Народен Фронт 19а/ТЦ Беверли Хилс 1/11, Скопје

Правно лице: ИГАЛ  Гроуп ДОО

Даночен број : 4058010504778

Матичен Број: 6576370

Жиро сметка: Стопанска Банка АД – 200003003399255